Ortadoğu Yıllığı \ Yazım Kuralları

Yayın Koşulları ve Yazım Kılavuzu

 1. Ortadoğu Yıllığı’na “Çekirdek Ortadoğu” olarak nitelendirilen bölgede yer alan İran, Irak, Filistin, Lübnan, İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Ürdün, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Umman ve Bahreyn’in iç ve dış politikası ile ekonomik ve toplumsal yapılarına ilişkin makalelerin yanında, Türkiye ve diğer devletlerin bu ülkelere yönelik politikalarına ilişkin makaleler ve Ortadoğu’nun genel sorunları ve gelişmelerini konu alan bilimsel ve özgün yazılar gönderilebilir.
 2. Gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Metin, editörler tarafından yapılan ilk değerlendirmenin ardından, hakem incelemesine sunulmaktadır. Hakem raporlarına göre -gerekiyorsa düzeltmeler yapıldıktan sonra- yayın kurulu çalışmaların yayınlanıp yayınlanmayacağına karar vermektedir. Bu karar, yazara/yazarlara bildirilmektedir.
 3. Düzeltme gerektiren çalışmaların en geç bir ay içinde düzeltilerek gönderilmeleri gerekmektedir. Geciken çalışmalar derginin bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere bekletilir.
 4. Yayınlanması uygun görülen veya görülmeyen çalışmalar iade edilmez, yazarına/yazarlarına sadece bilgi verilir. Çalışmalar için yazarına/yazarlarına telif hakkı ödenmez.
 5. Genişletilmek ve nerede sunulduğu belirtilmek koşulu ile bilimsel kongre ve sempozyumlara bildiri olarak sunulmuş çalışmalar ve çeviriler yayınlanabilir.
 6. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılardaki görüşler dergiye mal edilemez.
 7. Yazar/yazarlar çalışması ile birlikte, unvanını, görev yaptığı kurumu, haberleşme adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini bildirmelidir.
 8. Ortadoğu Yıllığı’na gönderilecek makaleler Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinden biriyle yazılmış olabilir. Bütün makalelere Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet (abstract) ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir. Özetlerin herbiri ortalama 100’er kelime olmalı, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler 5’er adedi geçmemelidir.
 9. Yazarlar, yazılarını veya kitap incelemelerini “Makale Yolla” menüsünden ilgili formu doldurduktan sonra gönderebilirler.
 10. Makaleler, dipnotlar dâhil en az 5.000 en fazla 10.000 kelime olmalıdır. Kitap incelemeleri 1500–2000 kelime arasında olmalıdır.
 11. Dipnotlarda aşağıdaki kurallara riayet edilmelidir:

  Tek Yazar

  Coşkun Çakır, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, İstanbul: Küre Yayınları 2001, s. 10-15.

  Çok Yazar

  Geoffery Collins ve D. Wortmaster Matthew (haz.), The Collected Works of G. Farthington Pennyloss, Boston: C. F. Pennyloss 1993, s. 48.

  Derleme

  Michael P. Steinberg (der.), Walter Benjamin and the Demands of History, New York: Cornell University Press, 1996, s. 38. (Not: editör için ed. [birden fazla editör için eds.], Neşreden için nşr., Hazırlayan için haz. kullanılır.)

  Çeviri

  Michael Palairet, Balkan Ekonomileri 1800-1914: Kalkınmasız Devrim, çev. Ayşe Edirne, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, s. 48-50.

  Makale

  Şevket Pamuk, “Money in the Ottoman Empire, 1326-1914”, An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Halil Inalcik ve Donald Quataert (haz.), New York: Cambridge University Press 1994, s. 102.

  Selim Deringil, “Osmanlı İmparatorluğu'nda Geleneğin İcadı ve 'Muhayyel Cemaat' ve Panislamizm”, Toplum ve Bilim, 1991, c. 15, sy. 54-55, s. 10-15.

  Tez

  Samuel Bostaph, “Epistemological Foundations of Methodological Conflict in Economics: The Case of the Nineteenth Century Methodenstreit”, doktora tezi, Southern Illinois University, 1976, s. 20-23.

  Gazete

  Cengiz Çandar, “Cheney geliyor, niye geliyor, ne getiriyor”, Hürriyet, 13 Mart 2008.

  “PKK’ya karşı işbirliği görüşülecek”, Sabah, 13 Nisan 2008.

  Internet

  İnternet kaynaklarının kullanımında dipnotta mutlaka yazı başlığı yazılmalıdır ve varsa yazar da yazılmalıdır. Ancak gazetelerin internet sayfalarının kullanımında, yazar isimleri sadece köşe yazıları ya da yorum sayfaları söz konusuysa yazılacaktır. Yazı başlığı, arama motorlarında tırnak içinde yazıldığında bulunacak şekilde hiç değiştirilmeden yazılmalıdır.

  Gazetelerin internet sayfalarındaki haberlerden yararlanılması durumunda, web adresleri yazılmayacaktır. Görüntü kirliliğini önlemek için başvurulan bu yöntemle ilgili kitabın giriş bölümüne not yazılmaktadır.

  Gazete haberlerine örnek:

  Cengiz Çandar, “Cheney geliyor, niye geliyor, ne getiriyor”, Hürriyet, 13 Mart 2008.

  “PKK’ya karşı işbirliği görüşülecek”, Sabah, 13 Nisan 2008.

  Gazete dışındaki web adresleri aşağıdaki gibi yazılacaktır:

  Selim Deringil, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Geleneğin İcadı ve 'Muhayyel Cemaat' ve Panislamizm”, 10.12.1991, http://www.toplumbilim.com.tr/deringil.htm

  Bu web adresleri bir satırı geçiyorsa aşağıdaki örnekteki gibi ana sayfadan sonraki kısmı “….” ile kısaltılsın. Örnek: http://www.irinnews.org/Report...

  Daha önce geçen bir kitap ya da makale için kısaltmalar

  Pamuk, “Money in the Ottoman Empire, 1326-1914”, s. 10-11.

  Çakır, Tanzimat Dönemi, s. 103.

  Diğer kısaltmalar

  bkz./ çev.

  cilt: c./ sayı: sy./ sayfa: s.

  tarihsiz: ts.

 12. Baskı sayısı, kitap isminden sonra yazılacak: İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, 2. baskı, İstanbul: Seha Neşriyat, 1990.
 13. Makalelerde en fazla ikili alt başlık sistemi kullanılacak ve başlıklar numaralandırılacaktır.
 14. Alıntılar 2-3 cümleyi geçiyorsa ya da vurgulanmak isteniyorsa ayrı bir paragraf yapılmalıdır. Çok gerekmedikçe uzun alıntılar koyulmamalıdır.
 15. Makaleler Word programlarının birinde (2.0-7.0), Times New Roman karakterinde ve 1. aralıkla yazılacaktır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılacaktır. Kenarlıklar ise her dört taraf için 2.5 cm olacaktır. Paragraflar ise 1 cm olacak şekilde düzenlenecektir.

  Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar:

 16. Arapça isimler okunuşları dikkate alınarak Türkçe imlâ ile yazılmalıdır. (Örnek: Mahmoud değil Mahmud) Eğer bir ismin Türkçe imlası bilinemiyorsa İngilizce yazılışları kullanılabilir. Ancak öncelik Türkçeye verilmelidir ve aynı isim içinde hem Türkçe hem de İngilizce imlâ kullanılmamalıdır.
 17. Dipnotlarda ya da alıntılarda yer alan Arapça isimler ise, alındıkları kaynakta nasıl yazıldıysa, o şekilde muhafaza edilmelidir.
 18. “el” takısı —paragraf başında olsa da— küçük harfle yazılmalıdır. “bin” ve “binti”nin de ilk harfi küçük yazılmalıdır. “el” takısından sonra “-“ (tire) işareti bitişik yazılarak kullanılmalı. Örnek: el-Sabah
 19. Dipnotlardaki dergi, gazete isimleri için ortak bir tercih kullanılmalıdır. Mesela Voice of America, Voice of America News, VOA News, voanews.com örneğinde olduğu gibi 4 farklı biçim kullanılmamalı; biri tercih edilmelidir.
 20. İngilizce yayın yapan Ortadoğu kaynaklı gazeteler dipnotlarda İngilizce yazılışı, metin içinde okunuşu/Türkçe imlâ dikkate alınarak yazılmalıdır. [Msl. Asharq Alawsat (dipnotta), eş-Şarku’l-Evsat (metin içinde)]Powered by proGEDIA