Arş. Gör. Handan Akyiğit


Arş. Gör. Handan AKYİĞİT

Lisans (2004-2008): Ankara Üniversitesi DTCF, Sosyoloji Bölümü

Yüksek Lisans (2009-2011): Niğde Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

Doktora (2011-): Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Çalışma Alanları: Göç ve Kent Sosyolojisi, Türkiye’de ve Dünyada Kimlik, Kültür ve Siyaset Tartışmaları, Çokkültürlülük ve Çokkültürlü Eğitim.

Yüksek Lisans Tez: “Türkiye’de Toplam Kalite Yönetiminin Kurumsallaşması ve Kamu Yönetiminde Uygulanması Üzerine Bir Araştırma”

Aldığı Ödüller:

Diyalog Avrasya ve Süleyman Şah Üniversitesi tarafından düzenlenen “Birlikte Yaşama Kültürü” konu odaklı makale yarışmasında 4.cülük ödülü.

Projeler:

2006-2009 “ Ankara/Yenihayat Mahallesi Yoksulluk Araştırması”nda veri analizcisi (Proje Sorumlusu Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu).

Makaleler:

Handan Erdal (2010) “Sürdürülebilir Gelişme Açısından Göller ve Yaşanan Tehditler”, Niğde Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Cilt 3.

Handan Erdal (2011) “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarında Çağdaş Yönetim Yaklaşımlarına Eleştirel Bakış: Konya SHÇEK Örneği” Hacettepe Üniversitesi, Toplum ve Sosyal Hizmetler Dergisi.

Uluslararası Bildiriler:

Handan Erdal, Mustafa Kemal Şan (2012) “Çokkültürlü Eğitim Tartışmaları” Ankara Üniversitesi 1. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, Ankara.

Handan Erdal, Fatih Uysal (2012) “Kentsel Alanlarda Tarihten Gelen Kimlik ve Modernite İle Gelen Kimlik: Akşehir İli Örneği”, 1. Uluslararası Çorum Belediyesi Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Çorum.

Handan Akyiğit (2012) “Matematiğin Felsefi Temelleri”, IECMSA, 1. Uluslararası Avrasya Matematik ve Uygulamaları Konferansı, Kosova.

Handan Akyiğit, Mustafa kemal Şan (2013) “Türk Medyasında Arap İmajının Dönüşümü” III. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul (Tam metin kabul edilmiştir,25-27 Nisan 2013 tarihinde sunulacaktır).

Ulusal Bildiriler:

Handan Akyiğit, Ali Fatih Uysal (2013) “Tüketim Toplumlarında Kentsel Dönüşüm Projelerinin ve Çevre Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi”, Karabük Üniversitesi, 1. Ulusal Tüketim Toplumu ve Çevre Sempozyumu.

Kitap Tanıtımı:

Handan Akyiğit (2013) “Nilüfer Göle: Seküler ve Dinsel Aşınan Sınırlar” , Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt7 Sayı 2.


Powered by proGEDIA