Basında BilgiEvi 4

Basında | 25 Kasım 2012, | 1963 Okunma


BilgiEvi: Bilgiye Ev olmak ya da Bilgiyi Kullanmak?

BilgiEvi bilim dünyasına evrensel nitelikli katkılarda bulunmak amacıyla 2003 yılında kurulmuştur. Eğitim ve insan kalitesinin giderek yükseldiği dolayısıyla da rekabetin bilgi alanında yaşandığı bir dünyada ‘güvenilir bilgi üretimi’ temel gereksinimlerden biri haline gelmiştir. İletişim araçlarının hızla gelişmesinin bir sonucu olan küreselleşme sürecinde bilgi kendini her zamankinden daha fazla yenileme ihtiyacı içinde olmuş ve bilgi alanındaki süreksizlik geri kalmışlığın en önemli göstergesi haline gelmiştir. Bu koşullarda mevcut bilgiyi devamlı yenilemenin yanı sıra, toplumla paylaşma işlevini üstlenebilecek kurumlar hayli önemli bir konuma gelmiştir. Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında BilgiEvi’nin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Bilginin devlet kurumları aracılığıyla aktarılmasının yeterli olmadığının herkesin malumu olduğu ülkemizde BilgiEvi ve benzeri kurumların önemi daha da artmaktadır. Kurumumuz bu bakımdan önemli bir boşluğu doldurmakta ve toplumların gelişmesinde bilginin merkezi önem arz ettiği çağımızda bilgiyi daha geniş bir kitleye yayarak toplumsal bilinçlenme sürecinde üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda bilgiyle konumu gereği bir ilişki içinde olan öğrenci kesimine yönelik bilgi alışverişinin haricinde bilgiyle kurulacak herhangi bir bağa önem atfeden herkese açık olarak bilginin toplumsal tabana indirilme sürecinde etkin bir rol üstlenmektedir. Öte yandan, BilgiEvi uygarlığın en önemli birikimi olan sanata da yer vererek insan ruhunun incelmesine katkıda bulunarak ülkemizdeki en önemli eksikliklerden birini daha gidermeyi amaçlamaktadır.

“Evrensel nitelikli katkı” ifadesi bir taraftan bilginin evrenselliğine gönderimde bulunurken, diğer taraftan da BilgiEvi’nin belli bir düşünceyi destekleyen tek tip bir bilgi ile ilişkide olmadığını, evrensel nitelikteki tüm bilgiyi inceleme esnekliği gösterebilecek bir konumu olduğunu göstermektedir. BilgiEvi, değişim hızının son haddine vardığı bir çağda yerel olanı, küresel alanda yoğun bir şekilde tartışılan yenilenen ve tekrar tartışılma sürecine giren bilgiden haberdar kılmak kadar ‘güvenilir bilgi üretimi’nde bulunarak yerelin küresel olana katkı sağlamasına da ön ayak olmayı da amaçlamaktadır.

“Bilgiyle konumu gereği bir ilişki içinde olan” ve “bilgiyle kurulacak herhangi bir bağa önem atfeden” herkese hitap ediyor olması da BilgiEvi’nin bilgiyle ne tür bir ilişkide olduğunu göstermektedir. BilgiEvi bilginin sürekli tartışıldığı, tekrar edildiği, yeniden üretildiği ve karşılıklı olarak değiş tokuş edildiği bir ortama ev sahipliği yapmakta ve bu ortamın ürettiği harekelilikle Sakarya’daki entelektüel çabalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Öte yandan bugün toplumsal olarak ihtiyacımız olan tek şey tartışmayı bilen zihinlerle tartışarak Türkiye’nin geleceğine yapılacak katkının yerellikten kurtularak ulusala/evrensele doğru olan akışının iyi kurgulanmış bir düzlemde yürütülmesidir. Böyle bir tartışma geleneği oluşturmak doğrusal olan ancak analitik olmayan bir bilgi akışıyla yüzleşmek anlamına gelmekte, aynı zamanda toplumun kendi bilgi paradigmasını üretmeye de oldukça katkı sağlamaktadır. Hülasa BilgiEvi bu gayeye namzet bir kurum olma çabası içinde yerelin birikiminden güç alarak ulusal/evrensel olana katkı sağlamak için toplumun her kesiminden bu çabaya destek vermesini beklemektedir.

Faaliyetlerini seminerler, konferanslar, sanat çalışmaları ve yuvarlak masa tartışmaları şeklinde sürdüren BilgiEvi söz konu faaliyetlerini yakında yayın hayatına başlayacak olan Bülten’le birlikte somutlaştırmayı ve dolayısıyla da BilgiEvi’nde ağırlanma fırsatı bulunmayan kamuoyuyla da paylaşmayı amaçlamaktadır. Özellikle bu yıl önemli oranda basında yer almaya başlayan BilgiEvi’nin böylelikle daha doğru anlaşılmasına ve BilgiEvi üzerinde daha etkin analizler yapılmasına imkân da sağlanacaktır.Powered by proGEDIA